Úvod


 Úvodné slovo…

Vitajte na stránkach venovaných MUDr. Pavlovi Straussovi!

So smútkom a radosťou

Milí čitatelia,
uplynulý rok 2021 bol pre nás rokom dvoch protipólnych emócií. Smútku i radosti. Už v januári odišiel Julo Rybák st., spoluzakladateľ nášho Spolku a hlavný autor Listov PS. Spomínaniu na neho sme sa potom venovali v Listoch PS 36. Hneď v marci zasa odišiel jeden z našich prvých členov kňaz profesor Jozef Leščinský. Spomienku od Imricha Gazdu uverejňujeme v tomto vydaní. No a do tretice k smútku. Začiatkom septembra odišiel Julo Rybák ml., blízky priateľ, architekt, v G-Ateliéri vydavateľ otcových diel i prác Pavla Straussa. S vďakou a uznaním tu na neho spomíname. Jeho terminálna diagnóza ho priviedla k urýchleniu vydania štyroch diel spojených s Pavlom Straussom a otcom Julom Rybákom. Práce na organizovaní finálnejfázytlačeadistribúcieužvykonávamanželka Lea. Teraz stíhame uviesť iba noticky diel, osobitne sa im budeme venovať v najbližších Listoch PS 38.
Veľa pozitívnej tvorivej aktivity sme prežili v malej skupinke s autorom textu Tomášom Pružincom, autorom ilustrácií Jánom Kudličkom i grafikoma tlačiarom Ivanom Červeným pri príprave vydania knižky modlitieb Deväť dní s Pavlom Straussom alias deviatnik láskavého človeka. Predchádzali tomu konzultácie a recenzie Antona Tyrola i Martina Kolejáka. Osobitne pre nás bola dôležitá finálnafáza,rozhovor a povzbudenie od spišského diecézneho administrátora mons. Jána Kuboša, ktoré vyústilo v jeho Imprimatur. Pretože náš Spolok ani ja sám nemáme vydavateľskú živnosť, sme vďační pani Lei Rybákovej a ich vydavateľstvu G-Ateliér. Deviatnik sa takto stáva treťou knihou zo štyroch plánovaných diel edície venovanej Pavlovi Straussovi. Prvé dve Pavol Strauss, prorok novej evanjelizácie (zost. Tibor Žilka a Ján Gallik) a Náčrt biografiePavlaStraussa (autor Martin Koleják) už boli v G-Ateliér vydané a štvrtá, Čnosti Pavla Straussa, stále čaká na autora.
Za záslužný literárny a publicistický počin vďačíme Tiborovi Žilkovi. Vydal štúdiu v talianskom pedagogickom časopise Nuova Secondaria pod názvom Pavol Strauss – Un outsider geniale. Uvádzame text, v ktorom autor hovorí o svojom počine.
Konečne sme sa dostali k širšiemu priestoru venovať sa židovstvu Pavla Straussa. V užšom i širšom kontexte prinášame niekoľko článkov i rozhovor k téme židovstva a Židov. Osobitne sa tematicky pripájame k projektu VEGA 1/0143/21 s názvom Antisemitské etnické stereotypy v médiách a literatúre krajín V4, ktorý riešia v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre. Mimoriadne nám padla vhod i výnimočná udalosť návštevy Svätého Otca Františka v septembri minulého roka na Slovensku. Zo stretnutia pápeža so zástupcami židovskej komunity uvádzame jeho príhovor i ďalšie, ktoré tam odzneli. Enzo Passerini sa daného stretnutia zúčastnil ako tlmočník a prinášame jeho autentické svedectvo o tejto udalosti.

Jozef Šišila