Jozef Tóth: Depozit trvalých hodnôt

Depozit je z latinského slova: depono, deponere znamená skladať, schovať, odovzdať, zveriť. Pojem hodnota znamená cenu a význam nejakej veci, diela, skutkov.
V osobnosti Pavla Straussa sa odovzdávajú, deponujú a syntetizujú najvyššie hodnoty ľudského života, pretože ich podstatu utvára číra humanita a superhumanita, ktorá má korene v supernaturálnom, čiže v Bohu. Jeho dielo i život sú ukážkou tejto harmónie, ktorá je najdokonalejším modelom i vzorom pre normálnu ľudskú existenciu. Je to optimálny ľudský prototyp, ktorý nepodlieha parciálnym, podenkovým, deštruktívnym, fiktívnym,pseudovedeckým či maligným názorom, ani štýlu života.Tento depozit hodnôt spočíva v poznaní ľudskej prirodzenosti, v jej pozitívnych i negatívnych vlastnostiach, a to v materiálnom i duchovnom svete. Rovnako však v poznaní projektu, podľa ktorého bol človek kreovaný. Tento projekt je starší ako ľudstvo, ale čitateľný je iba očami viery, tohoto superpoznania. Jeho grafy i paragrafy sú zakomponované do Dekalógu, prorokov a Evanjelia. Len celý človek vie prečítať celý projekt v jeho pôvodnom nákrese a výpovedi.Týmto človekom bol Pavel Strauss a ním aj zostal. Treba sa uňho naučiť čítať tento projekt!
Jeho myslenie, názory, presvedčenia, svedectvá v slove, v živote, v umení, v modlitbe, v lekárskej práci, v zdraví i chorobe, v dobrom i zlom sú návodmi a pravidlami, ktorým sa treba priučiť! A potom naučiť, lebo sú to axiómy ľudského života a súčasne veľbásňou Starého i Nového zákona. Tieto hodnoty ostávajú ako slnko, zem, hviezdy, vzduch a voda, či gravitácia zeme. Strauss pozná tieto prahodnoty a princíp i funkcie ľudského organizmu telesného i duchovného, ktorý nemožno znásilniť ani ľubovoľne zneužívať. Je to najjemnejší aparát, ktorý funguje iba správnym používaním návodu. Všetko bytie na svete, anorganické i organické sa správa podľa projektantského kľúča. A človek, i keď má slobodnú vôľu, nemôže normálne existovať, ak nerešpektuje tento projekt. Jeho nerešpektovanie vedie s istotou k havarijnému stavu a finálnektragédiia samovražde.
Osobnosť Pavla Straussa je garantovaný projekt so zárukou, aby všeľudské hodnoty –depozit pravdy, dobra, spravodlivosti, slobody a lásky – zostali depozitom tohto národa i sveta, lebo dom bez základov sa zrúti. A syntéza prírody a nadprírody vytvára vlastne celok: základy i strechu. Je to dom, v ktorom sa dobre býva a kde sú ľudia šťastní!
Slovensko ešte nestratilo celkom tieto základné ľudské hodnoty, prameniace z božieho projektu, a je schopné ho ešte aj rozšíriť, a to aj tak, že slová i život a dielo Pavla Straussa treba zaradiť do učebných osnov gymnázií, a najmä však do učebných osnov pedagogickej, filozofickej a teologickej fakulty! Celé pasáže sa dajú súhlasne s Písmom explifikovaťprihomíliách, kázňach, ale aj pri rôznych kultúrnych a katechetických akciách! Pre muža veľkej osobnosti, lekára, spisovateľa, muzikanta, ale hlavne proroka veľkej viery Pavla Straussa platí rozhodne konštatácia proroka Daniela: „Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“
(Dan 12, 3)