Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc.: „Konverzia je to najpodstatnejšie v živote…“

 Vážení juraj_pavolhostia, je pre mňa veľkou cťou, že som ako Paľkov mladší brat bol pozvaný vystúpiť s krátkym prejavom. Aj keď už 66 rokov žijem v Prahe vráta­ne štúdií, bol môj kontakt s Paľkom po mojom návrate z frontu u Dunkerqu trvalý. Pri mojich návštevách v Skali­ci a potom v Nitre a tiež prostredníc­tvom rozsiahlej korešpondencie. Naše bratské puto bolo navyše späté s našou neustálou bezdrôtovou myšlienkovou komunikáciou, v ktorej i naďalej po­kračujem.

 To, čo nás silne spájalo, boli naše spomienky prežité v tom našom pre­krásnom Liptove. Vždy, keď som stál na námestí v Liptovskom Mikuláši, pred naším rodičovským domom, kde sme prežili naše detstvo, študentské roky na gymnáziu, a keď som sa poze­ral z terajšieho Múzea Janka Kráľa na námestie, na Poludnicu a kostol, vždy som bol dojatý a fascinovaný.

 Už len v myšlienkach vidím Paľka na našej záhrade pod gaštanmi, kde študoval, čítal i písal. Tu sa asi zrodi­lo jeho duchovné filozofické,hudobné a lekársko-chirurgické zameranie. Na rozdiel od môjho lekársko-prírodove­deckého, so zameraním na mikrobio­lógiu a predovšetkým na virológiu.

 Paľko, teba to hnalo k písaniu au­tobiografickej,filozofickejspovedeamúdrosti kresťanského konvertitu. Áno, konverzia bola a je v našich živo­toch to najpodstatnejšie.

 Želám našim laureátom veľa ďal­ších tvorivých i pracovných úspechov a pevné zdravie. Na ich oslavu volám: Vivat crescat floreat!