Ľubomír Raši: Živá tradícia

Liptovský Mikuláš je mesto, ktoré by
mohlo rozdávať plným priehrštím slávnych
rodákov. Jeho zvláštny, až tajuplný génius
loci, priniesol do nášho spoločenského diania
množstvo pozoruhodných ľudí, ktoré poznačili
svojou činnosťou a odkazom veľa ľudí
v európskom priestore. Na jednej strane máme
oprávnenú hrdosť na svojich rodákov, na
druhej strane máme povinnosť sa o ich odkaz
postarať.
Je požehnaním, že úsilie pána profesora
Júliusa Rybáka o rozvíjanie živého posolstva
MUDr. Pavla Straussa zarezonovalo v úsilí
MUDr. Martina Jančušku. A tak, ako to už
v dobrodružstve života býva, tieto snahy
vyústili v roku 2002 najprv do inštalácie
Straussovskej pamätnej tabule na jeho starorodičovskom
dome, kde donátorom bol
Mons. Prof. František Tondra, spišský biskup
a predseda KBS a o rok neskôr do založenia
Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa.
Mesto Liptovský Mikuláš v osobe primátora
MUDr. Alexandra Slafkovského
umožnilo sídliť spolku v budove mestského
Múzea Janka Kráľa (starorodiíovský dom P.
Straussa) a tak sa vytvorili podmienky na
začatie jeho činnosti. 27. februára 2004 Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky schválilo
Stanovy spolku a Štatistický úrad 6. apríla
2004 v Žiline pridelil IČO: 37907751. Máme aj
logo spolku, ktorého autor je košičan Ing.
Štefan Seman.
Na zakladajúcom valnom zhromaždení 27.
septembra 2003 bol účastníkmi zvolený za
čestného predsedu Mons. Prof. František
Tondra – spišský biskup, predseda KBS. Do
trojčlenného výkonného výboru boli zvolení:
MUDr. Martin Jančuška – predseda, Prof.
Július Rybár – podpredseda, PhDr. Ľubomír
Raši – tajomník. Bola zvolená revízna komisia
v zložení Ing. Anna Rašiová, MUDr. Alexander
Slafkovský a Prof. Eva Kollárova. Vzhľadom
na vyťaženosť pána primátora navrhujeme,
aby vo výbore pracoval aj Ing. Ján
Vrabec, ktorý má tiež bohaté skúsenosti
z oblasti managmentu.
V ústrety nám vyšla aj pobočka Ľudovej
banky v Liptovskom Mikuláši, kde spolok
zriadil svoj účet pod. č. 4 430 001 300 / 3100,
na ktorý môžu členovia a sympatizanti SPMPS
posielať svoje členské príspevky a dary.
Mimochodom, v expozitúrach tejto banky je
na stene pripevnený kríž. Neviem, či je v tomto
smere jediná, alebo prvá?
Zo svätej omše a zakladajúceho valného
zhromaždenia je zhotovené sympatické DVD
(2 x DVD nosič). V prípade záujmu je možné si
ho objednať na adrese spolku.
Na záver chcem poďakovať liptovskomikulášskej
typografickej firme Typopress,
ktorá nám už pri zakladaní SPMPS sponzorsky
vytlačila vkusné pozvánky a dnes pokračuje
v tejto bohumilej činnosti opäť s vlastným
finančným prispením a vydaním prvého čísla
nášho bulletinu.
Ľúbo Raši