Stanovy spolku

Stanovy občianskeho združenia

Spolok priateľov MUDr. Pavla
Straussa

Občianske združenie Spolok priateľov
MUDr. Pavla Straussa sa hlási k odkazu
významného spisovateľa, chirurga a
kresťanského mysliteľa, z Liptovského
Mikuláša Toto združenie si dáva za cieľ
propagovať stále aktuálne dedičstvo
duchovnej, umeleckej osobnosti,
preniknutej demokratickým,
humanistickým a etickým posolstvom a
zápasom o presadenie poznanej
pravdy.

Stanovy občianskeho združenia

Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa

Občianske združenie Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa
sa hlási k odkazu významného spisovateľa, chirurga a
kresťanského mysliteľa, z Liptovského Mikuláša Toto
združenie si dáva za cieľ propagovať stále aktuálne
dedičstvo duchovnej, umeleckej osobnosti, preniknutej
demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a
zápasom o presadenie poznanej pravdy.

ČASŤ I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Názov združenia

Spolok priateľov MUDr. Pavla
Straussa

Článok 2 Sídlo združenia

Múzeum Janka Kráľa,
Nám.osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Článok 3 Právne pomery združenia

3.1. Občianske združenie Spolok
priateľov MUDr. Pavla Straussa (ďalej len
združenie) je právnickou osobou, ktorá
vzniká registráciou na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky.

3.2. Právne pomery združenia sa riadia
zákonom 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších
predpisov.

3.3, Združenie bolo založené na dobu
neurčitú.

Článok 4 Ciele činnosti združenia

Prioritným cieľom združenia je získanie
finančných prostriedkov na propagácia
života a diela MUDr. Pavla Straussa, ako
katolíckeho mysliteľa a spisovateľa:

a.) dokumentácia života a diela MUDr.
Pavla Straussa

b.) vydavateľskou činnosťou

c.) organizovaním kultúrnych
podujatí

d.) obchodnou činnosťou

e.) reklamnou činnosťou

ČASŤ II

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Článok 5 Členovia združenia

5.1. Členom združenia môže byť‘ každý,
bez ohľadu na štátnu, národnú, politickú,
konfesionálnu čí spoločenskú
príslušnosť, ktorý súhlasí so stanovami
združenia a je pripravený ich
napĺňať.

5.2. Podľa zákona 83/1990 Zb. môžu
byť členmi združenia aj právnické
osoby.

5.3. Vylučuje sa možnosť členstva
politickej strany v združení a politická
činnosť a propagácia v ňom.

5.4. Každý člen prispieva do majetku
združenia vstupným členským
finančným príspevkom v čiastke:

a/ občan 500 .- Sk

b/ právnická osoba 5000- Sk.

Plnenie príspevkovej povinnosti je
možné aj formou dodávky daňovo
preukázateľných prác, služieb a
materiálu.

Udržiavací ročný členský poplatok je
200.- Sk pre fyzickú a 1000 .- Sk pre
právnickú osobu.

Študenti a nepracujúci dôchodcovia
platia 50% zo schválených
poplatkov.

Článok 6 Práva a povinnosti členov

6.1. Práva členov združenia sú: a/
zúčastňovať sa s právom hlasovacím na
Valnom zhromaždení, ktoré zvoláva
najmenej jedenkrát do roka
Predsedníctvo združenia

b/ predkladať orgánom združenia
návrhy na činnosť združenia v súlade s
jeho cieľmi

c/ dostávať informácie o činnosti
združenia

d/ napĺňať v rámci svojich možnosti
ciele združenia.

6.2. Povinnosti členov združenia

a/ napomáhať činnosti združenia,
chrániť jeho poslanie a dobré meno

b/ napomáhať zveľaďovaniu jeho
majetku

c/ platiť si udržiavací členský poplatok
najneskoršie v deň konania valného
zhromaždenia v danom roku.

Článok 7 Zánik členstva

7.1. Zánik členstva

a/ vzdaním sa písomnou formou

b/ zánikom právnickej osoby alebo
inštitúcie

c/ úmrtím člena

d/ vylúčením v prípade neplnení si
povinností podľa bodu 6.2. a/;b/. O
vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie
na návrh predsedníctva.

e./ nesplnením si povinnosti v zmysle
bodu 6.2. c/

7.2. Zánikom členstva zanikajú všetky
práva a povinnosti členov združenia

7.3. Na vrátenie finančných alebo iných
príspevkov do združenia zánikom
členstva nevzniká právny nárok.

ČASŤ III

ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú: Valné
zhromaždenie združenia

Predsedníctvo združenia

Predseda združenia

Podpredseda združenia

Kontrolná komisia združenia

Článok 8 Valné zhromaždenie
združenia

8.1. Valné zhromaždenie združenia
(ďalej valné zhromaždenie) je najvyšším
orgánom združenia a schádza sa
najmenej jedenkrát za rok.

8.2, Zvoláva ho Predsedníctvo
združenia listom najmenej 2 týždne pred
termínom valného zhromaždenia.

8.3. V prípade nečinnosti predsedníctva
v tejto veci zvoláva valné
zhromaždenie

kontrolná komisia rovnakým
spôsobom.

8.4. Valné zhromaždenie

a/ schvaľuje stanovy združenia,
rokovací poriadok a pravidlá
hospodárenia

b/ schvaľuje rozpočet združenia

c/ schvaľuje správu o činnosti a
hospodárení združenia a plán jeho
činnosti

d/ čestného predsedu

e/ volí členov Predsedníctva
združenia

e/ rozhoduje o zrušení združenia a
menovaní likvidátora.

8.5. Valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov. Ak jednu
hodinu po oficiálnom začiatku riadne
zvolaného valného zhromaždenia nie je
prítomná nadpolovičná väčšina členov
združenia, zvolávateľ otvorí náhradné
valné zhromaždenie s nezmeneným
programom rokovania, ktoré je
uznášaniaschopné bez ohľadu na počet
prítomných členov združenia. Uznesenia
sa prijímajú jednoduchou väčšinou
hlasov prítomných členov. Člena
združenia môže na valnom zhromaždení
zastupovať iný člen, na základe
písomného splnomocnenia, overeného
notárom resp. matrikárom. Každý člen
združeniam bez ohľadu na to, či je
právnickou alebo fyzickou osobou má pri
hlasovaní jeden hlas.

Článok 9 Predsedníctvo združenia

9.1. Predsedníctvo združenia (ďalej
predsedníctvo) je správcom združenia,
zastupuje ho navonok, organizuje prácu
združenia a vykonáva práva
zamestnávateľa.

9.2. Predsedníctvo má minimálne 3
členov, zvolených ustanovujúcim valným
zhromaždením.

9.3. Členstvo v predsedníctve
zaniká:

a/ rezignáciou

b/ úmrtím

c/ odvolaním.

Člena predsedníctva možno odvolať, ak
je jeho činnosť v rozpore zo stanovami
združenia.

9.4. Funkčné obdobie členov
predsedníctva je tri roky. Člen
predsedníctva môže byť volený
opakovane.

9.5. Členstvo v predsedníctve je
nezlučiteľné s členstvom v Kontrolnej
komisii združenia.

9.6. Predsedníctvo

a/ vykonáva výkonnú činnosť‘ združenia
na základe poverenia valného
zhromaždenia;

b/ volí zo svojich členov predsedu,
podpredsedu a tajomníka na funkčné
obdobie 3 rokov;

c/ pripravuje správu o činnosti a
hospodárení združenia a návrh plánu
jeho činnosti;

d/ prijíma do zamestnania pracovníkov
sekretariátu predsedníctva.

9.7. Zasadnutie predsedníctva zvoláva
najmenej dvakrát do roka predseda,
prípadne podpredseda združenia, ktorý
vedenie jeho rokovanie.

9.8. Predsedníctvo je
uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov. Uznesenia
sa prijímajú hlasovaním jednoduchou
väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu
združenia, pri jeho neprítomnosti hlas
podpredsedu združenia.

9.9. Zo všetkých rokovaní a o všetkých
uzneseniach predsedníctva sa
vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje
predseda, prípadne v jeho neprítomnosti
podpredseda.

Čl. 10 Štatutárne orgány združenia

10.1. Štatutárnymi orgánmi združenia
sú predseda a podpredseda združenia.
Každý z nich je oprávnený rokovať za
združenie samostatne.

10.2. Podpisovanie za združenie sa
uskutočňuje tak, že k názvu združenia
pripojí svoj podpis predseda alebo
podpredseda a ďalší člen predsedníctva
spolku.

Čl. 11 Predseda združenia

11.1. Predseda združenia (ďalej
predseda)

a/ zastupuje združenie navonok, je jeho
štatutárnym zástupcom

b/ zvoláva predsedníctvo a vedie jeho
zasadnutia.

11.2. Predsedu volí zo svojich členov
predsedníctvo na obdobie 3 rokov.
Predseda môže byť zvolený do funkcie
opakovane.

11.3. Funkcia predsedu zaniká súčasne
so zánikom jeho členstva v
predsedníctve, predseda je však
oprávnený vykonávať‘ všetky práva,
ktoré mu z týchto stanov náležia do
zvolenia nového predsedu.

Čl. 12 Podpredseda združenia

12.1. Podpredseda združenia (ďalej
podpredseda) zastupuje v plnom
rozsahu predsedu v čase jeho
neprítomnosti.

12.2. Ustanovenia o predsedovi platia
primerane aj o podpredsedovi.

Čl. 13 Kontrolná komisia združenia

13.1. Kontrolná komisia združenia (ďalej
kontrolná komisia) je nezávislý kontrolný
orgán združenia, ktorý volí valné
zhromaždenie.

13.2. Kontrolná komisia má minimálne 3
členov. Predsedu kontrolnej komisie
volia jej členovia. Predseda kontrolnej
komisie zvoláva zasadnutia kontrolnej
komisie najmenej jedenkrát za rok a
riadi jej činnosť. Ak nezvolá zasadnutie
kontrolnej komisie predseda, môže ho
zvolať podpredseda, resp. člen
kontrolnej komisie.

13.3. Funkčné obdobie členov
kontrolnej komisie je voľbou na 3 roky.
Na zánik členstva v kontrolnej komisii sa
vzťahujú ustanovenia článku 9.3. týchto
stanov.

13.4. Kontrolná komisia je uznášania
schopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov. Jej rozhodnutia sa
prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu

13.5. Kontrolná komisia vykonáva
pravidelné previerky hospodárenia s
majetkom združenia. Je oprávnená
overovať‘ postup vo veciach nakladania
s majetkom združenia, kontrolovať
účtovné doklady a zisťovať skutkový
stav. Kontrolná komisia je povinná
preskúmavať ročnú účtovnú uzávierku a
návrhy na použitie prostriedkov.
Výsledky podáva formou protokolu
valnému zhromaždeniu,ktorému
navrhuje aj potrebné opatrenia.

13.6. Na zasadnutí kontrolnej komisie
sa spisuje protokol, ktorý podpisuje
predseda kontrolnej komisie.

Čl. 14 Sekretariát združenia

14.1. Predsedníctvo môže ustanoviť svoj
sekretariát.

14.2. Sekretariát je výkonným orgánom
združenia. Členovia sekretariátu
(účtovník, administratívna pracovníčka)
môžu byť zamestnancami
združenia.

14.3. Činnosť sekretariátu riadi
predseda, resp. podpredseda
združenia.

14.4. Sekretariát

a/ vedie účty a spravuje prostriedky
združenia

b/ pripravuje podklady pre návrh
rozpočtu združenia a pre výročnú správu
o činnosti a hospodárení s prostriedkami
združenia

c/ pripravuje zasadnutia predsedníctva
a valného zhromaždenia.

ČASŤ IV

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Článok 15 Zdroje združenia

Zdroje združenia sú predovšetkým
finančné a iné prostriedky:

a/ jednorazové členské príspevky členov
združenia

b/ dary členov združenia a ďalších
fyzických a právnických osôb

c/ dotácie, subvencie, granty

d/ dedičstvá v prospech združenia

e/ výnosy verejných zbierok

f/ výnosy účelových akcií

g/ úroky z finančných prostriedkov vo
finančnych ústavoch

h/ nefinančný majetok – hmotný,
know-how

Článok 16 Hospodárenie s majetkom
združenia.

16.1. Celý hmotný a nehmotný majetok
združenia je nedotknuteľným
vlastníctvom združenia, Majetok
združenia slúži výhradne na plnenie
cieľov združenia.

16.2 Majetok združenia sa spravuje v
súlade zo zásadami riadneho
hospodárenia.

16.3. Finančné prostriedky združenia sa
ukladajú na samostatný účet, zriadený
na tento účel v peňažnom ústave.

Článok 17.1 Použitie prostriedkov
združenia

17.1. Prostriedky združenia sa používajú
len na naplnenie cieľov združenia podľa
článku 4, teda prioritne na realizáciu
propagácie života,diela odkazu MUDr.
Pavla Straussa podľa projektov
schválených združením, v rozsahu
schválenom predsedníctvom (do
20.000.- Sk) alebo valným
zhromaždením (nad 20.000.- Sk).

17.2. Prostriedky združenia je možné
poskytnúť na materiálno-technické
zabezpečenie činnosti združenia, na
odmeňovanie zamestnancov a na
úhradu vynaložených nákladov pri
zabezpečovaní činnosti združenia
(cestovné, poštovné, komunikačné a
materiálové náklady. atď.).

ČASŤ V

ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok 18 Zánik dobrovoľným
rozpustením

18.1. Združenie môže zaniknúť
rozhodnutím valného zhromaždenia o
dobrovoľnom rozpustení združenia.
Rozhodnutie je v tomto prípade platné,
ak je schválené dvojtretinovou väčšinou
prítomných členov.

18.2. Na zrušenie a zánik združenia sa
použije primerane § 12 Zákona č.
83/1990 Zb. v platnom znení. Zánik
združenia oznámi valné zhromaždenie
do 75 dní ministerstvu vnútra SR. Valné
zhromaždenie menuje likvidátora
združenia a určuje jeho odmenu.

18.3. Po zrušení združenia sa uskutoční
jeho majetkové vysporiadanie primerane
podľa § 70 75 Obchodného zákonníka,
pokiaľ‘ majetok neprechádza na
právneho nástupcu, ktorý musí plniť
verejnoprospešné, humanitné alebo
dobročinné ciele.

18.4. Pri likvidácii združenia sa najprv
uhradia všetky dlhy združenia. O použití
likvidačných zostatkov na charitatívne a
dobročinné účely rozhodne valné
zhromaždenie.

18.5. Po zrušení združenia všetok

hmotný a nehmotný majetok viazaný na
MUDr. Pavla Straussa prejde do
zbierkového fondu Múzea Janka Kráľa v
Liptovskom Mikuláši.

Článok 19 Zánik zlúčením s iným
združením

19.1. Združenie môže zaniknúť
dobrovoľným zlúčením s iným
združením

rozhodnutím valného zhromaždenia,
ktoré je v tomto prípade
uznášaniaschopné, ak sú prítomné dve
tretiny členov.

19.2. Podmienky zániku združenia
zlúčením s iným združením sa
naformulujú v písomnej zmluve.

ČASŤ VI

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

O zmenách stanov združenia rozhoduje
valné zhromaždenie svojich členov.
Zmenu stanov oznámi združenie
Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od jej
schválenia a pripojí text zmeny v 2
vyhotoveniach.

Článok 21 Účinnosť stanov

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť
dňom registrácie združenia.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.
septembra 2003